Page 12 - Inpro_SPNP_24052014

Basic HTML Version

Vse pravice pridržane . INPRO d.o.o. Novo mesto
SPLOŠNI POGOJI NAJEMA MONTAŽNIH OBJEKTOV
INPRO d.o.o. Novo mesto
SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji so sestavni del vseh predračunov, ponudb, pogodb in računov, ter veljajo za vse naročnike in
poslovne partnerje, če tudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno.
Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki. Naročila dobijo veljavnost le z obojestransko
pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po faksu in elektronski pošti. Morebitne
storitve, ki v pogodbi niso navedene, se zaračunajo dodatno.
Ti splošni pogoji ne veljajo, v tistem delu, kjer se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih določbah
izrecno drugače dogovorita.
OBSEG IN VSEBINA DEL
Storitev najema montažnih objektov, opreme in ostale tehnične opreme pomeni postavitev komponent in zagon
ostale opreme na lokaciji. Postavitev opreme se izvede po predhodno izdelanem načrtu oziroma dogovoru na
predvidene lokacije. Naročnik in izvajalec določita datum montaže in demontaže opreme. Vso potrebno
dokumentacijo in dovoljenja za postavitev montažnega objekta priskrbi naročnik.
Naročnik izvajalcu po primopredaji potrdi primopredajni zapisnik.
CENA STORITVE
Cena storitve in način obračuna najemnine sta določeni v pogodbi, naročilnici ali predračunu.
PLAČILNI POGOJI
Plačilni pogoji in način obračunavanja izvedenih del sta določena v pogodbi.
Fakturiranje se izvaja po pogodbi, do izteka pogodbe ali do sklenitve kakšne druge spremembe, potrjene s strani
obeh pogodbenih strank.
Dodatno naročena dela se zaračunajo na podlagi pisnega naročila naročnika.
Izvajalec lahko od naročnika zahteva zavarovanje plačila z ustreznim inštrumentom zavarovanja kot so: plačilo s
100% avansom, menico z menično izjavo ali bančno garancijo.
V kolikor naročnik zamuja s plačili več kot 30 dni, ima izvajalec pravico, da enostransko prekine pogodbo in
odstrani vso najeto opremo. O prekinitvi pogodbe izvajalec pisno obvesti naročnika.
LASTNINSKA PRAVICA TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO
Izvajalec je lastnik opreme s katero izvaja storitev naročeno s strani naročnika na osnovi podpisane pogodbe ali
potrjene naročilnice.
Naročniku se prepoveduje spreminjanje oz. kakršenkoli poseg v najeto opremo, prav tako ne sme dajati
opremo, ki je last izvajalca v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi. V primeru kršitve naročnik odgovarja
za vso povzročeno škodo.
Po preteku najemne dobe ali po morebitni prekinitvi pogodbe, naročnik omogoči demontažo in odvoz
opreme, s tem da odstrani vse morebitne ovire, ki bi onemogočale potek del ali odvoz.
Naročnik zagotovi izvajalcu primeren terenski dostop do objekta z tovornimi vozili do 25 ton, avtodvigala, dvižne
ploščadi, in viličarja, če so ti za postavitev potrebni.
Montaža se izvede z zabijanjem 80-100 cm dolgimi klini v zemljo, asfaltna ali betonska tla in tlakovce. Sanacijo
podlage po odstranitvi klinov izvede naročnik na svoje stroške.
V kolikor se montaža zaradi terena ne more izvesti s pritrditvijo klinov, se pritrditev izvede s posebnimi utežmi in
vijaki.
REKLAMACIJE
Naročnik je dolžan na napake količin in očitne napake ali okvare opreme ali postavitve, izvajalca opozoriti takoj
ob prevzemu. O napakah pogodbeni strani sestavita zapisnik.
Naročnik sme v celoti ali delno zavrniti plačilo računa samo v primeru, če ima reklamacija podlago v pogodbenih
členih oz. členih Splošnih pogojev najema montažnih objektov in na podlagi obojestransko podpisanega
zapisnika o ugotovljenih napakah.
V primeru reklamacij blaga ali storitev naročnik ni upravičen enostransko znižati prodajalčevega računa za
dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Naročnik je dolžen dati pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa,
izvajalec pa je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora. V kolikor naročnik ugovarja
zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku.