Page 14 - Inpro_SPNP_24052014

Basic HTML Version

Vse pravice pridržane . INPRO d.o.o. Novo mesto
V kolikor se delo ne dokonča v predvidenem roku zaradi višje sile (dež, blato, sneg, veter, neurje,…), izvajalec ne
poravna odškodninskih stroškov. Za vse morebitne zakasnitve del zaradi prometne nesreče, cestne zapore,
stavk, itd, se stranki sporazumno dogovorita o novem roku za dokončanje del, če je le to možno.
Naročnik se zaveže, da bo po končanem najemu in demontaži prostor na lastne stroške vzpostavil objekt v
prvotno stanje, vključno s finalnim čiščenjem in odvozom odpadkov.
Po preteku najemnega obdobja, je pri demontaži obvezno napisati primopredajni zapisnik, ki je veljaven s
podpisom obeh pogodbenih strank. Pri pariteti izposoje EXW, zapisnik skladišča izvajalca. Pri pariteti FCO
naročnik pa zapisnik o demontaži.
V primeru, da naročnik ne vrne vse izvajalčeve dobavljene opreme, se obvezuje izvajalcu na podlagi izstavljenega
računa plačati nabavno vrednost materiala in opreme z vsemi nastalimi stroški dobave.
GARANCIJE / JAMSTVA
Izvajalec ne odgovarja za neposredno škodo, ki bi kot posledica morebitne napake izvajalca lahko nastala v
naročnikovem procesu.
OSTALA DOLOČILA
Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da naročnik ne dovoli demontažo opreme.
Naročnik in izvajalec sta dolžna nemudoma javiti vse spremembe, ki se nanašajo na podjetje, in ki so pomembne
za nemoteno poslovanje med pogodbenima strankama.
Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Novem mestu. Uporablja se samo pravo republike Slovenije.
Ti splošni pogoji prodaje, dobave in plačil začnejo veljati ob podpisu in vročitvi pogodbe naročniku.
SKLENITEV IN TRAJANJE POGODBE
Veljavnost in način sklenitve pogodbe in trajanje pogodbe so določeni v pogodbi.
Prejem zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa se dokazuje s priporočeno pošto s povratnico ali, v
kolikor je bila zahteva oddana osebno, s potrjenim prejemom zahteve s strani izvajalca.
Ne glede na datum vročitve zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa je naročnik dolžan v celoti
poravnati obveznosti po pogodbi do dne, ko stranki podpišeta sporazum o predčasni prekinitvi pogodbe.