Page 4 - Inpro_SPNP_24052014

Basic HTML Version

Vse pravice pridržane . INPRO d.o.o. Novo mesto
SPLOŠNI POGOJI PRODAJE - HLAJENJE
INPRO d.o.o. Novo mesto
SPLOŠNA DOLOČILA
Spodaj navedeni splošni pogoji so sestavni del vseh predračunov, računov, ponudb in pogodb in veljajo za vse kupce in
poslovne partnerje, četudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno. Nakupni pogoji, ki jih je kupec določil brez
soglasja s prodajalcem niso zavezujoči, čeprav so navedeni ob naročilu. Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki.
Naročila dobijo veljavnost le z našo pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po faksu in
elektronski pošti. Ti splošni pogoji ne veljajo oziroma ne veljajo v celoti, če se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o
posameznih vprašanjih izrecno drugače dogovorita.
OBSEG IN VSEBINA DEL
Storitev KLIMARENT (v nadaljevanju KLIMARENT) pomeni postavitev klimatizacijske ali druge opreme na lokaciji naročnika s
kanalnim priklopom, sistemom za upravljanje ter preventivnim in kurativnim vzdrževanjem.
Postavitev opreme se izvede po predhodno izdelani študiji in tehnološkem postopku na predvidene lokacije. V primeru, da
naročnik ugotovi, da je premalo instalirane moči, ima možnost naročila dodatnih enot.
Poleg postavitve opreme so predmet pogodbe še naslednja dela:
- Dovoz opreme do lokacije naročnika.
- Napeljava dovodnih in vpihovalnih kanalov Ø500, vključno s prehodom kanalov skozi okna.
- Priklop elektronapajanja na predpripravljene kable.
- Krmilni sistem za upravljanje v prostoru.
- Redno vzdrževanje izposojene opreme, odpravljanje zastojev in šolanje uporabnika.
- V primeru, da pogodba ni podaljšana za naslednje obdobje, vsebuje tudi stroške demontaže.
CENA STORITVE
Cena se oblikuje po veljavnem ceniku na osnovi števila najemnih dni. Storitev se obračunava od datuma podpisa
primopredajnega zapisnika. Naročnik je dolžen primopredajni zapisnik potrditi/zavrniti najkasneje v roku 48 ur
Vse cene so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost in rabatov. Vsaka od strank v kupoprodajnem odnosu
morebitne posebne zakonske dajatve določene v občini, pokrajini ali državi v EU, poravnava pri sebi. Stroške bančnih
provizij vsaka od strank krije na svoji strani.
Pri najemih hladilne opreme za 1 ali več zaporednih sezon skupna cena storitve hlajenja in prezračevanja, predstavlja
plačilo za celotno hladilno sezono, to je za pet mesecev, z začetkom maja in zaključkom septembra. Ostali meseci so za
naročnika brezplačni, saj oprema ostane na postavljenem mestu in se lahko uporablja s strani naročnika. Zato govorimo o
letnem znesku plačila. Frekvenca uporabe naprav ne vpliva na ceno najema.
Cena KLIMARENT vsebuje vzdrževanje strojne opreme v tehnično ustreznem stanju. Oprema se brezplačno zamenja v
primeru strojeloma ali z meritvami dokazanega slabšega delovanja. ( Glej točko GARANCIJE IN JAMSTVA ). O potrebnosti
zamenjave odloča servisna služba izvajalca.
V ceni je zajet en preventivni servis, kjer se opravi tudi pranje klimatov in zamenjava filtrov. Glede na lokacijo stranke in
značilnosti njenega tehnološkega postopka, je sistem različno obremenjen z umazanijo, posledica tega pa je lahko
zmanjšana zmogljivost sistema. To pa ne more biti vzrok za implementacijo kazenskega člena 0,7%/dan, saj je to posledica
pogostosti uporabe in lastnosti lokacije. Če se izkaže to za primer, potem naročnik preko spletne prijave:
http://servis.klimarent.com prijavi težavo, oz. naroči izredni servis, ki se plača po ceniku INPRO.
V ceni KLIMARENT je vključeno vzdrževanje distribucijskega sistema v tehnično ustreznem stanju. Cena ne vsebuje
estetskih dopolnil. Cena vsebuje zamenjavo PVC kanalov ali pranje tekstilnih kanalov vsako peto leto. Cena ne vsebuje
individualnih zahtev in potreb naročnika po higienski neoporečnosti. Predčasne storitve čiščenja ali predčasne zamenjave,
potrebne zaradi specifik delovnega okolja (umazanija, prah, oljne pare, ipd..) naročnika, lahko naročnik pri izvajalcu proti
plačilu po aktualnem ceniku dodatno naroči.
Po vsakem servisnem posegu, je naprava zaščitena z varnostno plombo. Varnostno plombo, lahko odstrani uporabnik, samo
ob komunikaciji s servisno službo. Servisna služba, potrdi po elektronski pošti, da je dovolilo pretrganje plombe. Če je
plomba poškodovana, pa servisna služba KLIMARENTA , ni izdala dovolila, potem se smatra, da je naročnik nepooblaščeno
posegal v delovanje naprave. V takšnem primeru, ne veljajo garancije delovanja opreme. Težave v delovanju, se ne more
pripisati v breme izvajalca. Morebiti potreben poseg servisa izvajalca, se obračuna po aktualnem ceniku.
V ceni najema niso vključeni stroški pregledov naprav s strani lokalnih ali državnih inšpekcijskih organov ( npr. meritve
emisij, pregled kurišč, meritve ozemljitev..)."
PLAČILNI POGOJI
Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe oziroma potrjen ob prejemu naročila.
Kot datum plačila se šteje datum prejetja kupčevih sredstev na naš transakcijski račun pri poslovni banki. V primeru, da
kupec ne plača kupnine v dogovorjenem plačilnem roku, smo upravičeni zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru
neuspešnega dogovora o poravnavi terjatev, bomo po predhodnem pisnem opominu, plačilo izterjali s tožbo. Strošek
vsakega opomina zaračunavamo v znesku 5 eur.
V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril zamudne
obresti in stroške opomina, šele nato preostale finančne obveznosti
Ob podpisu pogodbe ali potrditvi naročila se lahko prodajalec in naročnik dogovorita za razdelitev plačila na več enakih
mesečnih obrokov. V takšnem primeru se faktura za mesečni obrok plačila izstavi 20. v mesecu za tekoči mesec.
Fakturiranje se izvaja po pogodbi, do izteka pogodbe ali do sklenitve kakšne druge spremembe, potrjene s strani obeh
pogodbenih strank.
Ob sklenitvi večletne pogodbe za storitev KlimaRent velja, da ko letna inflacija EU preseže 2,5%, se pogodbena cena s 1.
februarjem vsakega leta poviša za razliko med 2,5% in doseženo inflacijo EU.
Morebitni dodatni enkratni stroški se zaračunavajo takoj po izvedbi. Obseg dodatnih enkratnih stroškov se opredeli v
pogodbi ali ob potrditvi naročila.
Morebitne kasnejše prestavitve opreme na željo naročnika se obračunajo ob nastanku stroška po veljavnem ceniku
V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku. Za sporni del napiše
pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa. Izvajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema
ugovora.
LASTNINSKA PRAVICA